สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไหว้พระ 9 วัด เสริมศิริมงคล

ไหว้พระ 9 วัด เสริมศิริมงคล

ไหว้พระ ๙ วัด

สุขใจ เย็นกาย ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗

คติ : เพื่อจิตใจสะอาด  ดุจรัตนตรัย

เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียน ๑ เล่ม  ดอกไม้


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา (วัดโพธิ์) 

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่า ที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร

พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

คติ : ร่มเย็น เป็นสุข

เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียนคู่  ทองคำเปลว ๑๑ แผ่น


วัดสุทัศนเทพวราราม 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้น แต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียงรากพระวิหาร

ถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างใหม่ทั้งอาราม ในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฎิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก

คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป

เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียนคู่ ๑ เล่ม


วัดกัลยาณมิตร 

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดขนาดใหญ่ตรงปากคลองบางกอกใหญ่ หน้าวัดอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับโรงเรียนราชินี 

มีหลวงพ่อโต "ซำปอกง" เป็นพระประธาน โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐ (รัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้จำลองจากวัดพนัญเชิง อยุธยา) อายุการสร้าง ห่างจากองค์แรก 513 ปี

คติ : เดินทางปลอดภัยดี  มีมิตรไมตรีที่ดี

เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียนแดงคู่  ดอกไม้พวงมาลัย


วัดระฆังโฆสิตาราม 

เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คู่กับวัดบางหว้าน้อย คือ วัดอมรินทราราม ปีพุทธศักราช ๒๓๑๐

กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกู้อิสรภาพของไทยกลับคืนมาได้ และเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

พร้อมกับตั้งพระนครหลวงขึ้นใหม่เรียกว่า กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๑ 

คติ : มีชื่อเสียงโด่งดัง  ผู้คนนิยมชมชื่น

เครื่องสักการะ :  ธูป ๓ ดอก  เทียนคู่  ทองคำเปลว


วัดชนะสงคราม 

ตั้งอยู่เหนือคลองโรงไหม ริมถนนจักรพงษ์ (สะพานเลี้ยว) แต่เดิมอยู่กลางทุ่งนาจึงเรียกว่าวัดกลางนา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

ทรงสถาปนาวันนี้ขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของ

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดตองปุ" ตามแบบวัดตองปุในสมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึก

จึงพระราชทานพระอารามใหม่ว่า "วัดชนะสงคราม"

คติ :  มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

เครื่องสักการะ :  ธูป ๓ ดอก  เทียน ๑ เล่ม  ดอกบัว ๑ ดอก


วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) 

เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อตำบลบางมะกอก

ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่ อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อ

"วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมา

ทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัด นี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง

คติ :  ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียนคู่


วัดบวรนิเวศวิหาร 

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก   ชนิดราชวรวิหาร  ฝ่ายธรรมยุต  ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ  และถนนพระสุเมรุ  ในท้องที่แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร   สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างใหม่ในรัชกาลนั้น 

ที่ทำการปลงศพเจ้าจอมมารดา(น้อย) ซึ่งเป็นเจ้าจอมของพระองค์เจ้าดาราวดี พระราชชายา  ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๗ และพ.ศ. ๒๓๗๕ (ปีระหว่างอุปราชาภิเษก

และสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นั้น) ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖

ซึ่งต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าร่วงโรยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกับวัดบวรนิเวศวิหารเสีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิมว่า "คณะรังษี"


คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

เครื่องสักการะ : ธูป ๙ ดอก  เทียน ๑ เล่ม  ดอกบัว ๓ ดอก 


วัดสระเกศราชวรวิหาร 

เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยโบราณ สันนิษฐานว่าจะได้สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า “วัดสระแก” เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นวัดสระเกศ

เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๑ ตอนที่ได้สร้างกรุงเทพพระมหานครครั้งแรก

คติ :  เสริมสร้างความคิด  อันเป็นสิริมงคล

เครื่องสักการะ :  ธูป ๙ ดอก  เทียน ๑ เล่ม  ดอกบัว ๓ ดอก


นอกเหนือจาก ๙ พระอารามหลวง ข้างต้น แล้ว ขอแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก ๒ แห่งที่ประชาชนนิยมไปสักการะ คือ

ศาลหลักเมือง 
สักการะ "เทพารักษ์ทั้ง 5" คือ พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์, เจ้าพ่อหอกลอง
คติ :  ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี
เครื่องสักการะ : ธูป ๓ ดอก  เทียน ๑ เล่ม  ผ้าแพร ๓ สี  ดอกบัว และไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย

ศาลเจ้าพ่อเสือ 

สักการะ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม 

คติ :  เสริม อำนาจบารมี

เครื่องสักการะ :  ธูป ๑๘ ดอก ปัก ๖ กระถา ง เทียนแดง ๑ คู่  พวงมาลัย ๑ พวง


Tags : ไหว้พระ 9 วัดเสริมดวงวันปีใหม่ 2558

view